ROI

MOTTO: “Nici o misiune nu este mai nobilă decât aceea de a-ţi sluji aproapele.”

 

 

VIZIUNE: “Şcoala Postliceală Sanitară „Sănătate și Temperanță”, oferă oportunitatea dezvoltării personale şi profesionale a studenţilor ei prin transmiterea unor cunoştinţe medicale corespunzătoare şi a unei perspective biblice asupra omului, pregătindu-i în mod deplin pentru o educaţie medicală preventivă şi o îngrijire de calitate.”

 

Cap. I  Dispoziţii generale

Art.1 Regulamentul de ordine interioară este anexă a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016, publicat in MOf nr. 720/19.09.2016.

Art.2 Cuprinde prevederi şi reglementări adaptate la specificul şcolii şi aprobat de către consiliul profesoral şi consiliul de administraţie.

Art.3 Respectarea  regulamentului intern este obligatorie pentru întreg personalul salariat al unităţii de învăţământ, pentru elevi şi părinţi, reprezentanţii legali ai acestora.

Art.4 Unitatea de învăţământ este organizată şi funcţionează în baza legislaţiei generale şi speciale, a analizelor sanitare aprobate pentru fiecare an şcolar în curs.

Art.5 Prin reprezentantul legal, unitatea de învăţământ va aplica principiile Declaraţiei Universale a drepturilor Omului.

              

Cap. II  Organizarea unităţii de învăţământ

Art.6 Structura anului şcolar se raportează la prevederile art.8 al.1-5 din Regulamentul şcolar.

Art.7 Orarul aprobat de către director va fi adus la cunoştinţa elevilor de către învăţători şi va fi afişat la loc vizibil în cancelarie şi în sălile de clasă.

Art.8 Comunicarea cu elevii şcolii şi reprezentanţii legali ai acestora se va face indirect prin afişarea de anunţuri în locurile special amenajate (afişiere pe scara elevilor) şi direct prin întâlniri periodice cu îndrumătorii de an şi consiliul consultativ  al elevilor.

 

Cap. III  Conducerea unităţii de învăţământ

Art.10  Conducerea şcolii postliceale este asigurată de către director şi Consiliul de Administraţie.

Art.11 La nivelul unităţii de învăţământ se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie conform prevederilor legale în vigoare.

Art.12 Directorul împreună cu organismele locale abilitate va lua toate măsurile pentru securizarea instituţiilor aflate în subordine precum şi pentru securitatea cadrelor didactice şi a elevilor.

 

 

Cap. IV  Consiliul profesoral

Art.13 Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic care predă în această unitate şcolară.

Art.14 Şedinţele Consiliului profesoral au loc conform Art.27 alin. 3 din  Regulamentul şcolar, sau ori de câte ori directorul consideră necesar. Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este obligat să participe la şedinţele Consiliului profesoral atunci când la ordinea de zi sunt probleme ce fac referire la activitatea acestora, absenţele nemotivate constituindu-se în abateri disciplinare; la şedinţele Consiliului profesoral pot participa şi alte persoane la iniţiativa directorului.

Art.15 Atribuţiile Consiliului profesoral sunt consemnate la art. 28 lit. a -2 din Regulamentul şcolar.

         

Cap. V Consiliul de administraţie

Art.16 Consiliul de administraţie se constituie sau se reorganizează la începutul fiecărui an şcolar conform prevederilor Legii înv.nr.84/1995 şi a Legii nr.128/1997 cu modificările şi completările ulterioare, având rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ.

Art.17 Componenţa Consiliului de administraţie se raportează la un număr de  5-11 membri, propuşi de către director şi validaţi (votaţi) de consiliul profesoral.

Art.18 Membrii Consiliului de administraţie coordonează şi răspund de domenii de activitate, pe baza delegării de sarcini stabilite de preşedintele consiliului de administraţie prin decizie.

Art.19 Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar la iniţiativa scrisă sau verbală  a preşedintelui.

Art.20 Atribuţiile consiliului de administraţie sunt consemnate la art. 31 lit a-t din Regulamentul şcolar.

 

Cap. VI Comisiile metodice

Art.21  Comisia de perfecţionare metodică se constituie la începutul fiecărui an şcolar, fiind formată din 3-5 membri, şeful comisiei fiind responsabilul cu dezvoltarea profesională  din unitatea de învăţământ.

Art.22 Comisia se întruneşte lunar şi  ori de câte ori este nevoie.

Art.23 Scopurile Comisiei de perfecţionare metodică sunt:

                      sprijinirea personalului didactic în aplicarea reformei sistemului educaţional şi în îmbunătăţirea activităţii didactice

                      informarea promptă a personalului didactic cu privire la planuri de învăţământ, curriculum, programe şcolare, etc., şi a modului de aplicare a acestora.  

Art.24  Atribuţiile Comisiei metodice sunt:

                      să menţină permanent contactul cu I.S.J., informându-se cu privire la modificările ce pot apărea în curriculum, modalităţi de evaluare şi a modului de aplicare a acestora

                      să menţioneze legătura cu instituţiile abilitate cu formarea şi perfecţionarea continuă

                      să informeze personalul didactic de modificările care apar

                      să elaboreze materiale de sinteză pe diferite teme (curriculum, evaluare, metode şi strategii didactice, manuale alternative, consiliere şi orientare, etc.)

                      să sprijine personalul didactic prin stagii de formare în activitatea de perfecţionare şi susţinere a examenelor de grade didactice

                      să sprijine, din punct de vedere metodic, profesorii aflaţi la începutul activităţii didactice

                      să organizeze seminarii, lecţii deschise, discuţii pe diferite probleme.

 

Cap. VII Atribuţiile personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic

Art.25 – Personalul şcolii trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale.

Art.26 – Prin întreaga activitate didactică şi metodică, personalul instituţiei şcolare va avea ca principal obiectiv realizarea unei imagini de promovare  a valorilor şcolare.

Art.27 Orice cadru didactic de predare are obligaţia de a respecta, în cadrul procesului de instruire, în totalitate, structura, forma şi conţinutul planului de învăţământ şi al programelor analitice pe care Şcoala le foloseşte. Orice modificare se poate efectua numai cu aprobarea Conducerii Scolii si numai in condiţiile permise de lege.

Art.28 Orice cadru didactic de predare are obligaţia de a respecta, in totalitate, metodologia de predare, mijloacele curriculare si mijloacele extracurriculare stabilite de către Conducerea Scolii. Orice modificare se poate efectua numai cu aprobarea Conducerii Scolii.

Art.29 Orice cadru didactic are obligaţia de a întocmi structura, forma, conţinutul, conform metodologiei şi la termenul stabilit de către Conducerea Şcolii, documentelor şcolare si de organizare, materialele, lucrările, temele, situaţiile si documentaţiile cerute de către conducerea Scolii.

Art.30 Orice cadru didactic are obligaţia de a respecta orarul de munca in cadrul Scolii, precum si conţinutul si structura activităţii in Şcoala.

Art.31 – Personalul şcolii este obligat să se achite cu conştiinciozitate de obligaţiile prevăzute de fişa postului, contractul colectiv de muncă şi sarcinile trasate de către directorul unităţii.     

 

Cap. VIII   Personalul didactic auxiliar

Art. 32 Secretara şcolii îşi desfăşoară activitatea între orele 7,50 -16,00. Compartimentul de secretariat este subordonat directorului unităţii şcolare.

·      Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de învăţământ şi pentru alte persoane interesate. Secretara completează fişele matricole, cataloagele de corigenţă şi se ocupă de arhivarea tuturor documentelor şcolare. În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat.

·      Procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii se fac în conformitate cu prevederile” Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar” aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale.

Art. 33 Serviciul de contabilitate este subordonat directorului şcolii. Serviciul de contabilitate asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar contabile a unităţii de învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Contabilitatea îndeplineşte orice sarcini financiar – contabile încredinţate de director sau stipulate expres în acte normative

Art. 34 Bibliotecara este subordonată directorului. Bibliotecara organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi este interesată de completarea raţională a fondului de publicaţii.

            Activităţile de bază ale bibliotecarei sunt:

a)    îndrumă lectura şi studiul şi ajută la elaborarea lucrărilor elevilor, punând la dispoziţia acestora instrumente de informare, respectiv iniţiere, cataloage, liste bibliografice etc., care să le înlesnească o orientare rapidă în colecţiile bibliotecii;

b)   sprijină informarea şi documentarea rapidă a personalului didactic;

Art. 35 Personalul de îngrijire şi întreţinere

Atribuţii, competenţe, responsabilităţi:

          verifică zilnic (dimineaţa la venire, seara la plecare) inventarul din spaţiul primit în custodie;

          în vederea asigurării securităţii patrimoniului  este interzisă părăsirea sectorului fără ca sarcina de serviciu să fie delegată unei alte persoane;

          scoaterea obiectelor de inventar din şcoală se face obligatoriu pe baza acordului conducătorului unităţii, fără înstrăinarea acestora;

          va observa starea de conservare a bunurilor materiale ale şcolii şi va semnala imediat cele mai mici accidente, care pot duce la deteriorarea interiorului cât şi a exteriorului instituţiei;

          are datoria de a-şi însuşi şi perfecţiona pregătirea profesională prin studiu individual sau prin sistemul de instruire la nivelul instituţiei;

          menţine în perfectă stare de curăţenie spaţiul din incinta şcolii  prin ştergerea prafului, zilnic, (piese de mobilier, glafuri de ferestre, plintă de lemn a lambriului, lambriul, băncile, etc.) cu o cârpă de praf perfect uscată, spălatul şi dezinfectatul holurilor, a scărilor de acces şi din exteriorul acesteia;

          menţine în perfectă stare de curăţenie şi ordine spaţiile anexe folosite de personal şi de către elevi ( grupuri sanitare, cabinete, laboratoare);

          pe perioada de iarnă execută lucrări de îndepărtare a zăpezii de pe căile de acces, trotuarul din faţa şcolii, uluce şi acoperişul şcolii, care ar putea pune în pericol siguranţa elevilor, cadrelor didactice etc.

          la sfârşitul programului verifică instalaţia de apă, controlează ferestrele, stinge lumina, închide geamurile, semnalând imediat orice nereguli în scris sau, după caz, oral;

          respectă prevederile incluse în fişa postului;

          este dator să cunoască şi să respecte Instrucţiunile de prevenirea şi stingerea incendiilor;

          în calitatea sa şi de gestionar al bunurilor de patrimoniu şi al celorlalte obiecte de inventar răspunde de existenţa lor, dar  şi de  bunurile elevilor şi cadrelor didactice;

          supravegherea funcţionării corpurilor de iluminat şi a instalaţiei de încălzire;

          pe timpul serviciului, nu se vor executa alte activităţi care ar putea periclita supravegherea şi curăţire  optimă a spaţiilor repartizate;

          aducerea la cunoştinţa şefilor ierarhici, în mod operativ, a oricăror aspecte negative, care ar pune în pericol buna funcţionare a spaţiului supravegheat (funcţionare iluminat, grupuri sanitare, sisteme de blocare uşi, ferestre, etc.)

          respectarea strictă a programului de lucru;

          nu se vor introduce în spaţiile pentru curăţenie substanţe inflamabile (benzină, acetonă, petrosin etc.);

          fumatul este interzis în unitatea şcolară.

 

Capitolul IX. Admiterea în Şcoala Postliceala

Art. 36 Şcoala organizează instruire teoretică şi practică pentru specializări cuprinse în Nomenclatorul Specializărilor pentru Învăţământul Postliceal, în conformitate cu dispoziţiile legale. Şcoala analizează cerinţele pieţei muncii şi, pe baza rezultatelor obţinute, corelate cu rezultatele studiilor efectuate anual de ministerele de resort, poate propune începerea şcolarizării pentru noi specializări. Şcoala poate propune M.E.N  înfiinţarea de noi specializări în cadrul învăţământului postliceal.

Art. 37 În funcţie de numărul celor care se înscriu, şcoala poate organiza, înaintea fiecărui nou an şcolar, concurs de admitere pentru specializările la care deţine Autorizaţia de Încredere al C.N.E.A.I.P. Concursul de admitere se organizează în conformitate cu prevederile legale pe baza unor criterii de departajare stabilite anual de către Conducerea Şcolii. În funcţie de situaţie, aceste criterii pot să difere de la un an la altul, dar încadrându-se în prevederile legale.

Art. 38 Poate dobândi calitatea de elev al Şcolii, împreună cu toate drepturile şi competentele care decurg din această calitate, orice persoană, indiferent de sex, stare socială sau materială şi indiferent de apartenenţă religioasă, care a absolvit un liceu, cu sau fără absolvirea examenului de bacalaureat, care are calitatea de cetăţean roman şi care a promovat examenul de admitere în Şcoală şi care îşi asumă în scris, prin contract legal, responsabilitatea respectării reglementarilor şi condiţiilor de şcolarizare stabilite de Conducerea Scolii, în conformitate cu prevederile legii.

Art. 39 Pentru concursul de admitere organizat de Şcoala se pot înscrie absolvenţi cu sau fără diploma de bacalaureat (in cazul specializărilor sanitare. Este obligatorie prezentarea la înscriere a certificatului medical ce atesta starea de sănătate a candidatului, şi examenul clinic general, efectuat de cel mult 5 zile – sau să conţină decizia de „pacient clinic sănătos”, avizata de către medicul de familie.  

Art. 40 Şcoala are dreptul de a stabili facilităţi pentru concursul de admitere în conformitate cu prevederile legale. Pentru a organiza concurs de admitere la orice specializare, Şcoala este obligată să fie deţinătoarea Autorizaţiei de Încredere pentru aceea specializare.

Art. 41 Concursul de admitere se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale şi conform metodologiei elaborate de M.E.N. Candidatul are obligaţia de a respecta în totalitate reglementările şi normativele sub care se desfăşoară examenul de admitere şi care sunt conform legii. Orice nerespectare atrage după sine eliminarea candidatului din cadrul examenului, acesta pierzând posibilitatea promovării acestuia.

 

Cap. X  Elevii

Calitatea de elev

Art.42 Orice persoană, indiferent de sex, vârstă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, care este înscrisă în unitatea de învăţământ şi participă la activităţile organizate ale acesteia, au calitatea de elev.

Art.43 Elevii promovaţi pot fi înscrişi de drept în anul şcolar următor, dacă nu există alte  prevederi specifice.

Art.44 Exercitarea calităţii de elev se face conform art. 93 al 1 – 3 din Regulamentul şcolar.

 

Exercitarea calităţii de elev

Art.45 (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ.

(2) Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs teoretic sau stagiu practic de către profesor / instructor, care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.

Art.46 (1) Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate.

(2) Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte:

a) adeverinţă eliberată  de medicul de familie;

b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost internat în spital;

 (3) Motivarea absenţelor se face de către  îndrumător de an/instructor de nursing, în ziua prezentării actelor justificative;

 (4) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către îndrumător de an/instructor de nursing pe tot parcursul anului şcolar;

 (5) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. 4 din prezentul articol atrage, de regulă, declararea absenţelor ca nemotivate.

(6) În cazul neachitării  taxei şcolare până la datele menţionate în contractul de şcolarizare, elevul nu va mai fi primit la cursuri, absenţele vor fi trecute ca nemotivate, şi va avea drept consecinţă exmatricularea.

Art.47 Elevii şi elevele aflaţi în situaţii speciale (căsătorie, naşterea unui copil, persoane existente în îngrijirea elevului, detenţie etc.) vor fi sprijiniţi să finalizeze ciclul de învăţământ.

 

Drepturile elevilor

Art.48. (1) Elevii din învăţământul de stat şi particular se bucură de toate drepturile constituţionale. Elevii din învăţământul de stat şi particular acreditat se bucură de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de elev.

(2) Nici o activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor.

(3) Elevul are dreptul de a contesta modalităţile şi rezultatele evaluării. Contestaţia se adresează cadrului didactic respectiv, care are obligaţia de a motiva/justifica modalitatea de evaluare şi rezultatele acesteia. În situaţia în care argumentele nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul se poate adresa directorului unităţii şcolare, care, pentru soluţionarea contestaţiei, va desemna profesori de specialitate, care nu predau la clasa respectivă.

Art.49. Elevii au datoria de a plăti la timp taxele şcolare după calendarul stabilit de conducerea unităţii. Prima rată se achită în prima săptămână de la începerea cursurilor. După achitarea primei rate elevul poate depune o cerere la casieria şcolii în care solicită plata lunară a taxei rămase.

Art.50. (1) În unitatea de învăţământ se va institui consiliul elevilor, format din liderii elevilor de la fiecare clasă.

            (2) Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, avizat de conducerea  unităţii de învăţământ şi care este anexă a regulamentului intern.

            (3) Consiliul elevilor îşi desemnează reprezentantul (care poate fi sau nu membru în consiliul elevilor), pentru a participa la şedinţele  Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. Reprezentantul trebuie să primească o recomandare din partea directorului instituţiei.

Art.51. Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora.

Art.52. (1) Elevilor le este garantată, conform legii, libertatea de asociere în cercuri, cluburi şi în asociaţii ştiinţifice, religioase, culturale, artistice, sportive sau civice, care se  organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unităţii de învăţământ.

(2) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în unitatea de învăţământ, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea directorului prin coordonarea consilierului şcolar / capelanului. Aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii scrise, oficiale privind asigurarea, de către organizatori, a securităţii persoanelor şi a bunurilor.

 (3) În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ de stat şi particular contravine principiilor susmenţionate, directorul unităţii de învăţământ poate suspenda sau interzice desfăşurarea acestor activităţi.

Art.53. (1) În unităţile de învăţământ de stat şi particular, conform legii, libertatea elevilor de a redacta şi difuza reviste/ publicaţii şcolare proprii, este garantată.

(2) În cazul în care aceste reviste/ publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului de ordine interioară al unităţii de învăţământ, directorul va suspenda editarea şi difuzarea acestora.

 

Îndatoririle elevilor

Art.54. Elevii din învăţământul de stat şi particular au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.

Art.55. (1) Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o vestimentaţie decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei.

(2) Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:

a) legile statului;

b) regulamentul intern;

c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;

d) normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor;

e) normele de protecţie civilă;

f) normele de protecţie a mediului.

Art.56. Este interzis elevilor:

             a) să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;

             b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;

             c) să aducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;

             d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor;

             e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;

             f) să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, băuturi alcoolice, cafea, energizante, ţigări inclusiv ţigări electronice şi să participe  la jocuri de noroc;

             g) să introducă, în perimetrul unităţii de învăţământ, orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum  muniţie, petarde, pocnitori etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ;

             h) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;

             i) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor;

             j) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ;    

             k) să aibă vestimentaţie, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare;

             l) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ.

Art.57. Elevii trebuie să utilizeze cu grijă cărţile şi orice alt material informativ pus la dispoziţie prin intermediul bibliotecii şi să le restituie în stare bună. În cazul pierderii sau deteriorării se va cere înlocuirea sau despăgubirea după caz. Normele specifice vor fi afişate în bibliotecă.

 

 

 

Recompensarea elevilor

Art.58. Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:

 a) evidenţiere în faţa colegilor clasei;

 b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral;

 c) premii, diplome;

 d) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din  ţară şi din străinătate;

 e) premiul de onoare al unităţii de învăţământ

Art.59. Acordarea premiilor sau oricăror alte facilităţi se va face după criteriile stabilite de conducerea instituţiei şi a legilor în vigoare, la propunerea Consiliului profesoral şi cu acordul Consiliului de administraţie.

 

Sancţiuni aplicate elevilor

Art.60. (1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.

(2) Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele :

 a) observaţia individuală;

 b) mustrare în faţa clasei şi/ sau în faţa consiliului clasei/ consiliului  profesoral;

 c) mustrare scrisă;

 d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală;

 e) preavizul de exmatriculare;

 f) exmatricularea.

Art.61. (1) Observaţia individuală constă în dojenirea elevului.

(2) Sancţiunea se aplică de către îndrumător de an/instructor de nursing  sau director.

(3) Sancţiunea nu atrage şi alte măsuri disciplinare.

Art.62. (1) Mustrarea în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral constă în dojenirea elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte în aşa fel încât să dea dovadă de îndreptare, atrăgându-i-se totodată atenţia că, dacă nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă. 

(2) Sancţiunea se aplică de către îndrumător de an/instructor de nursing  sau director.

(3) Sancţiunea este  însoţită de scăderea notei la purtare.

Art.63. (1) Mustrarea scrisă constă în dojenirea elevului, în scris, la propunerea consiliului clasei sau a directorului, de către diriginte/învăţător şi director şi înmânarea documentului părinţilor/tutorilor legali, personal, sub semnătură.

(2)Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.

(3) Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar.

(4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.

Art.64. (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă se aplică prin înmânarea în scris, a sancţiunii, elevului, sub semnătură de către îndrumător de an/instructor de nursing  şi director;

             (2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.

             (3) Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei, la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar.

            (4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.

Art.65.(1)Preavizul de exmatriculare se întocmeşte în scris de îndrumătorul de an/ instructorul  de nursing  şi director, pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar şi se înmânează elevului sub semnătură.

            (2)Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi se menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar.

            (3) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.

Art.66. (1) Exmatricularea constă în eliminarea, până la sfârşitul anului şcolar, a elevului din unitatea de învăţământ în care acesta a fost înscris,.

             (2) Exmatricularea poate fi:

a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu;

b) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ;

Art.67. (1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din învăţământul postliceal, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul regulament sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.

             (2) Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe un an şcolar.

             (3)Sancţiunea se aprobă, în consiliul profesoral la propunerea îndrumătorului de an/instructorului de nursing prin consultarea directorului. Dacă motivul sancţionării îl reprezintă absenţele nejustificate, aprobarea este condiţionată de emiterea, în prealabil, a preavizului de exmatriculare.

             (4) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei şi în registrul matricol.

             (5) Sancţiunea se comunică elevului, în scris, sub semnătură, de către secretariatul şcolii.

             (6) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00.

Art.68.(1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică elevilor din învăţământul postliceal pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral.

             (2) Aplicarea sancţiunii se aprobă de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei sau a directorului.

             (3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale ale consiliului profesoral, în catalogul clasei şi în registrul matricol.

             (4) Sancţiunea se comunică elevului, sub semnătură, de către secretariatul şcolii.

             (5) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00.

Art.69.(1) Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ plătesc toate lucrările necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate.

             (2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii  clase.

             (3) În cazul distrugerii/ deteriorării  materialelor didactice, elevii vinovaţi înlocuiesc obiectul deteriorat cu un exemplar nou sau achită contravaloarea acestuia. Excepţie fac obiectele unicat, preţul de despăgubire fiind de 4 ori mai mare.

Art.70. (1) Contestaţiile împotriva sancţiunilor se adresează, în scris, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii.

(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de  zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de învăţământ. 

(3) Hotărârea consiliului de administraţie este definitivă.

Art.71. Sancţiunea prevăzută la art. 51 este definitivă şi poate fi contestată, în conformitate cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Transferul elevilor

Art.72. Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, în conformitate cu prevederile normelor elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Aprobările pentru transfer se dau de către consiliile de administraţie ale celor două unităţi de învăţământ.

 

Încetarea calităţii de elev

Art.73. Calitatea de elev încetează în următoarele situaţii:

             a) la absolvirea studiilor învăţământului postliceal;

             b) în cazul exmatriculării;

             c) la cererea scrisă a elevului caz în care elevii se consideră retraşi;

             d) în cazul în care elevul înscris/ admis la învăţământul postliceal nu se prezintă la cursuri în termen de 10 de zile de la începerea lor fără să justifice absenţele.

 

 ROI SPS „Sănătate și Temperanță”